Make your own free website on Tripod.com

ÖZET

 

             "Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ve Şiir Sanatı" adını taşıyan bu çalışmamızla, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun hayatını tüm ayrıntısıyla tespit etmeye çalıştık. Bununla birlikte, Gençosmanoğlu'nun yetişmesinde etkili olan kültür çevrelerini, edebî faaliyetlerini, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu bibliyografyasını ve şiir sanatını ortaya koymak gayelerimiz arasında idi.

             Bu amaçla çalışmamızın birinci bölümünde, Niyazi Yıldırım'ın soyunu, hususî ve resmî hayatını, yetiştiği ve etkilendiği kültür muhitlerini, yayımlanmış olan şiir ve nesirlerini kronolojik olarak dikkatlere sunmakla birlikte, kitaplaşan şiirlerini de ele aldık.

             İkinci bölümde, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun şiirlerindeki ahenk unsurlarını, bunun dışında Niyazi Yıldırım'ın destanî söyleyişte ahengi oluştururken istifade ettiği unsurları ve şiirlerini meydana getirirken kullandığı nazım formlarını inceledik.

             Üçüncü bölümde ise, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun şiirlerindeki bediî tefekkür unsurlarından tarih şuurunu araştırdık.

             Çalışmamızın sonuna ise önemli gördüğümüz bazı belgelerle geniş bir kaynakça ekledik.

 

KISALTMALAR
SÖZ BAŞI

GİRİŞ
 - Destan Kavramı Ve Türk Edebiyatında Destan Yazma Geleneği

BİRİNCİ BÖLÜM
NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU

SOYU
HUSUSÎ HAYATI
 - Doğumu ve Çocukluğu
 - Tahsil Hayatı

 


 - Evliliği ve Aile Çevresi

RESMÎ HAYATI
SON YILLARI VE ÖLÜMÜ
BEDEN YAPISI VE ŞAHSİYETİ
 - Fizikî Yapısı
 - Şahsiyeti

YETİŞTİĞİ KÜLTÜR MUHİTLERİ VE
ETKİLENDİĞİ ÜÇ KÜLTÜR KAYNAĞI

 - Fikret Memişoğlu
 - Nihal Atsız
 - Arif Nihat Asya

EDEBÎ HAYATI VE FAALİYETİ
 - Edebî Faaliyetleri İle İlgili Notlar
 - Şiir Yazmaya Ne Zaman Başladı?
 - Katıldığı Şiir Yarışmaları ve Aldığı Ödüller

 - Süreli Yayın Faaliyetleri
 - İdaresinde Bulunduğu Dernekler
 - Eserleri
 - Kitap Haline Gelen Şiirleri
 - Alperenler Destanı
 - Boğaç Han Destanı
 - Bozkurtların Destanı
 - Bozkurtların Ruhu
 - Destanlar Burcu
 - Destanlarda Uyanmak
 - Gençosman Destanı
 - Kopuzdan Ezgiler
 - Kürşad İhtilali Destanı
 - Malazgirt Destanı
 - Salur Kazan Destanı
 - Son Çalışmaları

İKİNCİ BÖLÜM
NİYAZİ YILDIRIM GENCOSMANOĞLU'NUN ŞİİRİNDE AHENK VE FORM UNSURLARI
A. AHENK
 - Ritim ve Armoni
 - Ritim
 - Vezinler
 - Kafiye ve Redif
 - Armoni
 - Aliterasyon
 - Asonans

B. DESTANI SÖYLEYİŞTE AHENGİ SAĞLAYAN DİĞER UNSURLAR
a. TEKRARLAR
 - Kelimelerin Tekrarı
 - Aynı Kelimenin Tekrarı
 - Anlamca 2. Eklerin Tekrarı
 - Kafiyenin Şiir İçerisinde Tekrarı
 - Değişik Eklerin Tekrarı

KELİME ve HECE VURGUSU

NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU'NUN ŞİİRİNDE KULLANILAN NAZIM FORMLARI
 - Gelenekli Formlar
 - Halk Şiirinden Alman Formlar
 - Divan Şiirinden Geliştirilen Formlar
 - Yeni Türk Şiirinden Alınan Formlar
 - Şairin Serbestçe Kullandığı Formlar
 - Düzenli Olanlar
 - Beyit Nazım Birimi İle Yazılmış Olanlar
 - Üç Mısralı Bentlerden Oluşanlar
 - Kıt'a Nazım Birimi İle Yazılmış Olanlar
 - Beş Mısralı Bentlerden Oluşanlar
 - Belli Bir Vezin Kalıbıyla Yazılan, Ancak Kafiye
 - Düzeni Serbest Olanlar
 - Tamamen Serbest Olanlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU'NUN ŞİİRİNDE BEDİÎ TEFEKKÜR UNSURLARINDAN TARİH ŞUURU

A. Asya Türklüğü Devri (İslamiyet Öncesi)
 - Asya Türklüğü Tarihi ve Tarihî Vak'aya Yaklaşımı
 - Tarihî Şahsiyetler
B. Selçuklu Dönemi
 - Tarihî Hadiseler
 - Tarihî Şahsiyetler
 - Dinî Şahsiyetler
 - Siyasî Şahsiyetler
 - Fikrî-Edebî Şahsiyetler
 - Kahramanlar

Osmanlı Dönemi
 - Devletin Kuruluşu
 - Dinî Şahsiyetler
 - Birbirine Yakın Kelimelerin Tekrarı 
 - Siyasî Şahsiyetler
 - Yükselme
 - Dinî Şahsiyetler
 - Siyasî Şahsiyetler
 - Fikrî-Edebî Şahsiyetler
 - Duraklama Dönemi
 - Siyasî Şahsiyetler
 - Kahramanlar

Cumhuriyet Dönemi
 - Millî Mücadele
 - Atatürk
 - Diğer Kişiler
 - Yaşadığı Dönemin Kişileri
 - Siyasî Şahsiyetler
 - Edebî Şahsiyetler
 - Ülkücü Gençler
 - Diğerleri

SONUÇ VE TOPLU DEĞERLENDİRME 
 - Gençosmanoğlu'nun Şiirlerinde Geçen Şahıslar İndeksi

KAYNAKÇA
EK: Belgeler ve Fotoğraflar