Make your own free website on Tripod.com
ARİF YILMAZ Köseali 

06/12/08

Giriş
Hakkımda
Manisa ve Tarihi
Salihli
Köseali
Halep
Görüş
Dünyada Türkçe
Fotoğraf Galerisi

 

 

FOTOĞRAFLAR

        

                    Köseali Köyü Salihli'ye 16 km. Alaşehir'e ise 18 km. uzaklıkta. İki arada, bir derede kalmış misali. Bu nedenle nereye ait olduğu zaman zaman tartışma konusu yapılmış ki bir mülki amiri sen Alaşehirlisin, demiş; o gitmiş başka bir vali gelmiş, sen Salihli'ye aitsin, diye son noktayı koymaya çalışmış. Köyümüz şu anda Salihli'ye bağlı, 1200 nüfuslu yaklaşık 450 haneyi barındıran bir köydür. Küçük olduğuna bakmayın, kasap, manav, berber, market vb. ne ararsan var. Kanalizasyon ve içme suyu sistemi halihazırda mevcut.

           Hani klasik bir ifade vardır "Tarihini çok eskilere götürebiliriz." Biz maalesef Köseali'nin tarihini çok çok eskilere götüremiyoruz. Çok yakın zamanlarda kurulmuş bir köy değilse de köy mezarlığındaki en eski mezar taşlarındaki hicri 1240'lı (miladi 1824) tarihler köyün oluşma sürecinin 18. yüzyılda başladığını göstermektedir. Bu görüşümüzü destekleyecek bir başka belgemiz, Başbakanlık Osmanlı Arşivlerindeki Köyümüze ait menkul, gayr-i menkul dökümü. 

 

1883 yılında yapılan tespitlere göre Köseali Köyü’ne ait bilgiler.

Kaynak: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (İstanbul), Yer no: M1.VRD.TMT/1429.

                                                                   Araştırma ve Düzenleme

                                                      Dr. Arif YILMAZ

 

 

 

 

Latin Harfleriyle Sadece Hane Reislerinin İsimleri:

 

Köseali Çiftliği

Karye-i Tabi-i Kâzâ’-i Alaşehir

(Alaşehir Kazasına Bağlı Köy)

 

 

Köseali Çiftliği

Hane                                                     Temettuatı                           Vergi-i Mahsusu

  19                                                           (Geliri) (Tahakkuk Eden Özel Vergi Miktarı)

                                                                                  17001                                                         8170

                                                                                   (Kuruş)                                                           (Kuruş)

 

 

Ber-mucib-i bâlâ karye-i mezburun on dokuz adet hane ve sekiz bin yüz yetmiş kuruş vergi-i mahsusu olup ber-mucip talimnâme-i seniyye-i tahrir kılınan temettuatı on yedi bin kuruş iblâğ kılınmış idüğüni mübin işbu mahalle şerh ü temhir olundu.

                                                               Muhtar-ı Evvel                     Muhtar-ı Sani                     İmam

                                                                    Mühür                                     Mühür                          Mühür

 

 

Günümüz Türkçesi ile:

 

[Yukarıda bildirilenlerin gereğince 19 adet haneli köyün (Köseali Çiftliği) 8170 kuruş özel vergisi olup, yine yukarıda tespit edilen miktarlar ve bu konudaki yönetmelikle belirlenen (köyün) gelirleri 17001 kuruş olduğu bildirilmiş, burada açıklanmış ve onaylanmıştır.]

                                                               Birinci Muhtar                     İkinci Muhtar                       İmam 

 

Aydın eyâletinin havî olduğu kazalardan Alaşehir kazasına tabi Köseali Çiftliğinde mukim ahali-i ehl-i İslam’ın temettularına mübin defteridir.

[Aydın eyaletinin içinde yer alan Alaşehir kazasına bağlı Köseali Çiftliğinde oturan Müslüman halkın gelirlerini açıklayan defterdir.]

 

Çiftlik-i mezbur Manisa Kumandanlarından Karaosmanzâde Yetim Ağanın oğlu Hüseyin Efendi’nin idüği.

[Söz konusu bu çiftlik, Manisa komutanlarından Karaosmanoğlu Yetim Ağanın oğlu Hüseyin Efendi’nin olduğu beyan olunur.]

 

Hane  1: Çiftlik-i mezbur sekenesinden Ali Kethüda oğlu Koca Osman’ın temettuatı.

            [Söz konusu çiftlik sakinlerinden Ali Kethüda oğlu Koca Osman’ın gelir cetveli.]

Hane  2: Mezbur sekenesinden Mestan oğlu Muhtar Mustafa’nın temettuatı.

Hane  3: Mezbur sekenesinden Hacı İbrahim oğlu Hasan’ın temettuatı.

Hane  4: Mezbur sekenesinden Çakırcalı Cura oğlu Hasan’ın temettuatı.

Hane  5: Mezbur sekenesinden Hacı İbrahim oğlu Battal’ın temettuatı.

Hane  6: Mezbur sekenesinden Deli Mehmet oğlu Mustafa’nın temettuatı.

Hane  7: Mezbur sekenesinden Ömer oğlu Deli Osman’nın temettuatı.

Hane  8: Mezbur sekenesinden Solak oğlu İbrahim’in temettuatı.

Hane  9: Mezbur sekenesinden Kel Hüseyin oğlu Mehmet’in temettuatı.

Hane  10: Mezbur sekenesinden Keto Ahmet’in temettuatı.

Hane  11: Mezbur sekenesinden Eyyüb oğlu Mustafa Daî’nin emlak ve arazi vesairesi olmadığından başka hizmetkârlığa dahi kudreti kalmayıp şunun bunun iaşesiyle (yiyecek yardımıyla) geçindikde alil (hasta) olduğu (beyan edildi).

Hane  12: Mezbur sekenesinden Çalık oğlu Kara Osman’ın emlak ve araziden vesair hayvanattan bir nesnesi olmayıp fakat ırgatlık ticaretinden bir senede tahminen temettuu.

Hane 13: Mezbur sekenesinden Bekir oğlu Mustafa’nın emlâk ve arazi  vesairesi olmayıp fakat (ırgatlık) ticaretinden bir senede tahminen temettuu.

Hane  14: Mezbur sekenesinden Kara Hüseyin oğlu Osman’ın emlak ve arazi ve hayvanat vesairesi olmayıp fakat ırgatlıktan bir senede tahminen temettuu.

Hane 15: Mezbur sekenesinden Hacı oğlu Ali Kethüda’nın Avradı Hatice Hatun’nun temettuatı.

Hane 16: Mezbur sekenesinden Çakırcalı Hacı Hüseyin’in temettuatı.

Hane 17: Mezbur sekenesinden Deli Oğlan oğlu Vezir Hüseyin Daî’nin temettuatı.

Hane 18: Mezbur sekenesinden Recep oğlu Emreli Ali’nin temettuatı.

Hane 19: Mezbur sekenesinden Ali Kethüda oğlu Arık Mehmet’in temettuatı.

 

 

YAĞMURLAR KÖYÜ

 

Yağmurlar

Karye-i Tabi-i Kâzâ’-i Alaşehir

(Alaşehir Kazasına Bağlı Köy)

 

 

Karye-i Yağmurlar

Hane                                           Temettuatı                  Vergi-i Mahsusu

  33                                               (Geliri)          (Tahakkuk Eden Özel Vergi Miktarı)

                                                                     22547                             13410

                                                              (Kuruş)                              (Kuruş)

 

 

Ber-mucib-i bâlâ karye-i mezburun otuz üç adet hane ve on üç bin dört yüz on kuruş vergi-i mahsusu olup ber-mucip talimnâme-i seniyye-i tahrir kılınan temettuatı yirmi iki bin beş yüz kırk yedi  kuruş iblâğ kılınmış idüğüni mübin işbu mahalle şerh ü temhir olundu.

                                         Muhtar-ı Evvel                     Muhtar-ı Sani                     İmam

                                                  Mühür                                     Mühür                          Mühür

 

[Yukarıda bildirilenlerin gereğince 33 haneli köyün (Yağmurlar) 13410 kuruş özel vergisi olup, yine yukarıda tespit edilen miktarlar ve bu konudaki yönetmelikle belirlenen (köyün) gelirleri 22547 kuruş olduğu bildirilmiş, burada açıklanmış ve onaylanmıştır.]

                                     Birinci Muhtar                     İkinci Muhtar                       İmam 


 

Aydın eyâletinin havî olduğu kazalardan Alaşehir kazasına tabi Yağmurlar karyesinin ahali-i ehl-i İslam’ın ve temettularını mübin defteridir.

[Aydın eyaletinin içinde yer alan Alaşehir kazasına bağlı Yağmurlar köyünde oturan Müslüman halkın gelirlerini açıklayan defterdir.]

 

Hane  1: Karye-i mezbur sekenesinden Pekmezci oğlu Molla Hüseyin’in temettuatı. Çiftçi ve 1. Muhtar.

            [Söz konusu köy sakinlerinden Pekmezci oğlu Molla Hüseyin’in gelir cetveli.]

Hane  2: Mezbur sekenesinden Aydınlı İbrahim’in temettuatı. Çiftçi, 2. Muhtar.

Hane  3: Mezbur sekenesinden Evliya oğlu Mehmet’in temettuatı.

Hane  4: Mezbur sekenesinden Sarı Oğlan oğlu İbrahim’in temettuatı. Asker, er.

Hane  5: Mezbur sekenesinden Topuz Mehmet Kethüda’nın temettuatı.

Hane  6: Mezbur sekenesinden Hasan Köseoğlu Mehmet ve Ahmet’in temettuatı.

Hane  7: Mezbur sekenesinden Topuz Kethüda oğlu Mehmet’in temettuatı.

Hane  8: Mezbur sekenesinden Ballı oğlu Mehmet’in temettuatı.

Hane  9: Mezbur sekenesinden Kocagöz oğlu Mehmet’in Yetimleri Halil ve Mehmet temettuatı.

Hane  10: Mezbur sekenesinden Molla Ali oğlu Ali’in temettuatı.

Hane  11: Mezbur sekenesinden Mehmet Ağa’nın temettuatı.

Hane  12: Mezbur sekenesinden Ayvaz oğlu Keçeci İbrahim’in temettuatı. Çoban.

Hane 13: Mezbur sekenesinden Sarı İmam oğlu Osman’nın temettuatı.Irgat.

Hane  14: Mezbur sekenesinden Ömer oğlu İbrahim’in temettuatı. Hizmetkar.

Hane 15: Mezbur sekenesinden İnce Oğlan oğlu Mestan’nın temettuatı. Irgat.

Hane 16: Mezbur sekenesinden Köse oğlu Hasan’ın temettuatı. Irgat.

Hane 17: Mezbur sekenesinden Koca İbrahim oğlu Delibaşı  İbrahim’in temettuatı.

Hane 18: Mezbur sekenesinden Süleyman oğlu ibrahim’in temettuatı.

Hane 19: Mezbur sekenesinden Suhte oğlu Mehmet’in temettuatı.

Hane 20: Mezbur sekenesinden Kocagöz oğlu Hüseyin’in temettuatı.

Hane 21: Mezbur sekenesinden Sarı Oğlan oğlu Hüseyin’in temettuatı.

Hane 22: Mezbur sekenesinden Sarı Oğlan oğlu Mehmet’in temettuatı.

Hane 23: Mezbur sekenesinden Sabancı oğlu Veli’nin temettuatı.

Hane 24: Mezbur sekenesinden Mehmet Ali’nin temettuatı.

Hane 25: Mezbur sekenesinden Kocagöz oğlu Mestan’ın temettuatı.

Hane 26: Mezbur sekenesinden Musa oğlu Ali efendi’nin temettuatı.

Hane 27: Mezbur sekenesinden Koca Hüseyin oğlu İbrahim oğlu Ahmet’in temettuatı.

Hane 28: Mezbur sekenesinden Kafaoğlu Halil oğlu Mestan’ın temettuatı.

Hane 29: Mezbur sekenesinden Solak oğlu Halil’in temettuatı.

Hane 30: Mezbur sekenesinden Köse oğlu Kara Ali’in temettuatı.

Hane 31: Mezbur sekenesinden Sarı İmam oğlu Emir Mehmet’in temettuatı.

Hane 32: Mezbur sekenesinden Suhte oğlu Molla Ali’in temettuatı.

Hane 33: Mezbur sekenesinden Sadiranlı Ahmet’in emlak ve arazisi vesair türlü bir şeyi olmayıp fakat ırgatlığından olan temettuatı.

 

 

Giriş | Hakkımda | Manisa ve Tarihi | Salihli | Köseali | Halep | Görüş | Dünyada Türkçe | Fotoğraf Galerisi

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 10/10/08